Connecting Armenians through
culture, art, and achievement

Skip intro
Skip intro
Skip intro
Skip intro

From this side

August 29, 2019

In pictures

By Rupen Khajag

825 views

From this side

During his first visit to Western Armenia in Oct. 2013, Canadian-Armenian poet Rupen Khajag wrote the poem «Այս կողմից» ("Ays koghmits," "From This Side") at the base of Mount Ararat. H-Pem presents our translation of the poem accompanied by photographs taken by the author. You can find the original Armenian version of the poem following the translation.

From This Side

You are different from this side,

Strange and unfamiliar.

You are ugly from this side,

Vile and irregular.

You are sad from this side,

Abandoned and mortal.

You are mine—even if from this side—

Valiant, resolute, eternal…

Rupen Khajag
(Daroink, Western Armenia, 2013)

 

Enjoyed this? Also check out our write-up on the Armenian Navy Band's "Here's to You, Ararat" in our multimedia guide! 
 

(Photo: Rupen Khajag)(Photo: Rupen Khajag)

Այս կողմից

Տարբեր ես դու այս կողմից,
Անհարազատ ու օտար.
Տգեղ ես դու այս կողմից,
Կոպիտ ու այլանդակ.
Տխուր ես դու այս կողմից,
Լքուած ու անտէր.
Իմն ես դու, թէկուզ այս կողմից,
Հզօ՛ր, անյա՛ղթ, անմե՛ռ…


Ռուբէն-Խաժակ
Դարոյնք, Արեւմտահայաստան, 2013

 

 

You need to be logged in to add a comment, click here to log in

Related In Pictures

Join our community and receive regular updates!

Join now!

Related content