Connecting Armenians through
culture, art, and achievement

Skip intro
Skip intro
Skip intro
Skip intro

On this day - Oct. 15, 1809: The Father of Modern Armenian Literature, Khachatur Abovian was born

October 15, 2020

In pictures

By h-pem

3045 views

On this day - Oct. 15, 1809: The Father of Modern Armenian Literature, Khachatur Abovian was born

Born on this day in Kanaker in 1809, Abovian was a descendant of one of the five Meliks who ruled Artsakh and was a staunch advocate of enlightenment.

 

“Give away your life, but never give your native land to the enemy.”

These timely words are from the revolutionary novel «Վէրք Հայաստանի» | “Verk Hayastani” (“Wounds of Armenia”) by the Father of Modern Armenian Literature, Khachatur Abovian.

Born on this day in Kanaker in 1809, Abovian was a descendant of one of the five Meliks who ruled Artsakh and was a staunch advocate of enlightenment.

We mark the revered writer and national public figure’s birthday by culling timely quotations from his best-known work, a patriotic ode to the Armenian nation, aimed at arousing national pride and the will to fight for self-determination

“Wounds of Armenia”

Էդ ո՞ւմ վրայ էք թուր հանել, հայոց մեծ ազգին չե՞ք ճանաչում: 

“Wounds of Armenia”

Դուք է՛ն աշխարհքի ծնունդն եք, է՛ն ազգի զաւակը, որ աշխարհ ամենայն զարմացրել են ու կը զարմացնեն:  

“Wounds of Armenia”

Մասիս առաջիս էր կանգնած միշտ, որ մատով ցոյց էր տալիս, թէ ի՞նչ աշխարհքի ծնունդ եմ ես։ 

“Wounds of Armenia”

Մէկ հայ տեսնելիս, ուզում էի ելած շունչս էլ հանեմ, նրան տամ։ 

“Wounds of Armenia”

Էնպէս կարծում ես քի՞չ բան ա, հազար տարով էս օրը քաշիլ, էլի ազգ պահիլ, որդի մեծացնիլ, անուն, լեզու, հաւատ ունենա՞լ: 

“Wounds of Armenia”

Շունչդ տո՛ւր, հոգի՛դ, բա՛յց քո հայրենիք
Մի՛ տար թշնամեաց։ 

“Wounds of Armenia”

Թէ մեկ ազգ իրան, որ էս աշխարհքում
Չի՛ պահի, թշնամուն ինքը գերի կըլլի,
Աստուած էլ նրան աչքից կըքցի: 

“Wounds of Armenia”

Չէ՛, հա՛յր իմ, հա՛յր իմ, քեզ մատա՛ղ ըլիմ,
Ինձ էլ տա՛ր հետդ, որ ես էլ կռուիմ:
Աշխարհք իմանայ, թէ քաջ Վարդանի
Ցեղն ու բոլոր ագգն՝ անմահ, անուանի,
Հայրենեաց սիրուն, հաւատի խաթեր
Պատրաստ են զոհ տալ իրանց կեանքն, օրեր։ 

Translated by h-pem project manager, Loucig Guloyan-Srabian, 2020

Graphics by h-pem

You need to be logged in to add a comment, click here to log in